Podmínky prodeje

Podmínky prodeje

Specialized Europe GmbH

Podmínky prodeje

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TYTO PODMÍNKY PRODEJE. ŘÍDÍ SE JIMI VÁŠ NÁKUP NAŠICH VÝROBKŮ A OBSAHUJÍ VELMI DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠICH PRÁVECH A POVINNOSTECH.

Přijetí těchto podmínek

Jakožto Zákazník můžete objednávat výrobky („Výrobky“) u společnosti Specialized Europe GmbH („Specialized“) prostřednictvím našich webových stránek www.specialized.com/cz/cs/, www.specialized.com/cz/en/, www.specialized.com/sk/cs/ nebo www.specialized.com/sk/en/.

„Výrobky“ jsou jakékoli položky prodávané společností Specialized zákazníkovi prostřednictvím webových stránek. Odesláním objednávky našich výrobků vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami prodeje a berete na vědomí, že naše výrobky se dodávají pouze podle těchto podmínek. Jakoukoli podmínku v jakékoli objednávce nebo jiné korespondenci, která má tyto podmínky doplnit nebo je s nimi jakkoli v rozporu, nelze použít a není platná ani jakkoli účinná. Tyto podmínky jsou k dispozici v češtině a angličtině. V případě jazykových nesrovnalostí má přednost česká verze.

Změny podmínek

Naše společnost může tyto podmínky upravit, aby odrážely změny na našich webových stránkách, potřeby našich uživatelů, naše obchodní priority nebo změny v zákonech. Na jakékoli významné úpravy se vás pokusíme upozornit s přiměřeným předstihem. Při každé objednávce zboží z našich webových stránek si tyto podmínky přečtěte, abyste se ujistili, že znáte jejich aktuálně platné znění. Platnou verzí podmínek je ta, která je platná v době zadání objednávky.

Informace o nás

Jsme Specialized Europe GmbH, společnost registrovaná ve Švýcarsku pod číslem CHE-114.714.365 a se sídlem na adrese Werkstattgasse 10, CH-6330 Cham, Švýcarsko. Naše DIČ je CHE-114.714.365. Jsme společnost s ručením omezeným. Chcete-li nás kontaktovat, použijte náš formulář podpory.

Výrobky

Obrázky výrobků na našich webových stránkách slouží pouze pro ilustraci. Přestože jsme vyvinuli veškeré úsilí, aby zobrazení barev našich výrobků bylo přesné, nemůžeme zaručit, že vaše zařízení přesně zobrazí požadovaný barevný odstín. Vámi vybrané výrobky se tedy od těchto obrázků mohou mírně lišit. 

Objednávky

Zákazník může provést objednávku podle postupu uvedeného na webových stránkách a může zjistit a opravit případné chyby. Všechny objednávky zadané zákazníkem podléhají schválení společností Specialized. To znamená, že společnost Specialized může z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu jakoukoli objednávku odmítnout nebo zrušit bez ohledu na to, zda již byla objednávka potvrzena či nikoli. Pokud není výrobek, který si zákazník objednal, k dispozici, budeme ho co nejdříve informovat e-mailem a jeho objednávku nezpracujeme.

Cena

Všechny ceny uvedené na webových stránkách se mohou změnit, ale tyto změny nebudou mít vliv na potvrzenou objednávku. Webové stránky obsahují velké množství výrobků. Může se stát, že i přes naši snahu budou některé výrobky na našich webových stránkách nesprávně naceněny. Zjistíme-li chybu v ceně výrobků, budeme o ní zákazníka informovat a dáme mu možnost pokračovat v nákupu výrobku za správnou cenu, nebo objednávku zrušit. Objednávku zákazníka nebudeme zpracovávat, dokud od něj nedostaneme příslušné pokyny. Pokud se nám nepodaří zákazníka kontaktovat pomocí kontaktních údajů poskytnutých během procesu objednávky, budeme považovat objednávku za zrušenou a budeme o tom zákazníka písemně informovat.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud je cenová chyba evidentní a nepochybná a zákazník by ji mohl oprávněně považovat za nesprávnou, nejsme povinni zákazníkovi poskytnout výrobky za nesprávnou (nižší) cenu.

DPH

Cena výrobku zahrnuje DPH (v příslušných případech) v aktuálně platné sazbě ve vaší zemi. Jestliže se však sazba DPH mezi datem objednávky a datem dodání změní, upravíme výši splatné daně pouze v případě, že zákazník ještě neuhradil cenu výrobků v plné výši, než změna sazby DPH vstoupila v platnost.

Platby

Pokud se zákazník rozhodne zakoupit nějaký výrobek, musí označit preferovaný způsob platby a uvést potřebné údaje (např. kreditní karta, platba online nebo jakýkoli jiný způsob platby, který společnost Specialized umožňuje). Všechny objednávky musí být před odesláním plně zaplaceny. Údaje o platbě zadává zákazník při zadání každé objednávky; provedení a odeslání objednávky podléhá ověření platebních údajů a dostupnosti finančních prostředků. Zákazník souhlasí s tím, že uhradí veškeré poplatky a další výdaje vzniklé v souvislosti s objednávkou zadanou pomocí uživatelského jména a hesla zákazníka pro jakýkoli webový účet společnosti Specialized.

Vezměte prosím na vědomí, že všechny produkty prodává švýcarská společnost Specialized Europe GmbH. Pokud je vaše platba provedena mimo Švýcarsko, může vám vaše banka nebo poskytovatel vaší kreditní/debetní karty („Poskytovatel finančních služeb“) účtovat další poplatek, například poplatek za mezinárodní transakci. Tento dodatečný poplatek je mimo kontrolu Specialized a zaplatíte jej vy. Další informace o možných dodatečných poplatcích vám poskytne váš poskytovatel finančních služeb.

Doručování

Nedoručujeme na adresy mimo Českou republiku nebo Slovensko. Všechna další omezení dodávek a veškeré poplatky za doručení budou zákazníkovi oznámeny v průběhu zpracování objednávky. Vlastnictví výrobků a odpovědnost za ně přechází na zákazníka po jejich dodání. Jakákoli časová lhůta poskytnutá společností Specialized je v dobré víře odhadem očekávaného data dodání. Společnost Specialized vynaloží přiměřené úsilí ke splnění objednávek zákazníků ve stanovené lhůtě.

Právo na zrušení objednávky

Zákazník má právo zrušit objednávku jakéhokoli výrobku během období od zadání objednávky do uplynutí 30 dnů počínaje dnem poté, co výrobek obdrží (pokud si zákazník objednal více výrobků, pak den poté, co obdrží poslední z nich). Chcete-li zrušit objednávku, kontaktujte nás e-mailem na: [email protected] (česky, slovensky nebo anglicky) nebo zašlete dopis na adresu: Specialized Europe B.V., Webcare Dept., Utrechtseweg 310, B01, 6812AR Arnhem, Nizozemsko, popř. nás kontaktujte jiným vhodným způsobem. Zákazník může použít vzorový formulář pro zrušení objednávky, který je k dispozici na webových stránkách, ale není to povinné. Zákazník si může ponechat kopii oznámení o zrušení objednávky pro své vlastní potřeby.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka je účinné od data odeslání, pokud jej zákazník odeslal během období, kdy je objednávku možné zrušit. Pokud zákazník uplatní právo na zrušení objednávky, bude mu vrácena částka zaplacená za výrobky [a veškeré příslušné poplatky za doručení, které uhradil]. Společnost Specialized vyřídí vratku zákazníkovi co nejdříve, v každém případě do 30 dnů ode dne, kdy obdrží výrobky zpět nebo kdy jí zákazník doloží důkaz, že výrobky vrátil. Pokud využijete svého práva na zrušení objednávky, náklady na vrácení výrobků vám budou uhrazeny. Další informace o tom, jak zajistit vrácení výrobků, najdete na naší webové stránce.

Společnost Specialized provede vrácení peněz pomocí stejných platebních prostředků, které byly použity při počátečním nákupu, pokud si zákazník výslovně nevyžádá jiný způsob; za přijetí vrácené částky nebudou zákazníkovi účtovány žádné poplatky. Vaši vrácenou částku (bez poplatků za doručení) můžeme jakkoli snížit, pokud jste s výrobky zacházeli způsobem, který by v obchodě nebyl povolen.

Změny výrobků

Společnost Specialized může provést jakoukoli změnu v konstrukci, ve specifikacích nebo ve způsobu výroby jakéhokoli výrobku, pokud jsou takové změny nezbytné nebo žádoucí ke zlepšení bezpečnosti nebo funkční charakteristiky takového výrobku. Společnost Specialized může dále poskytnout vhodné náhradní výrobky nebo součástky výrobků nebo součástky, které nebude schopna získat z důvodu jakýchkoli priorit, pravidel, předpisů apod. stanovených státními orgány nebo úřady nebo z důvodu cenových změn či nedostupnosti materiálů nebo součástek od dodavatelů. Zákazník nesmí provádět žádné změny v konstrukci nebo specifikacích výrobků, pokud společnost Specialized tyto změny písemně neschválí. V takovém případě může společnost Specialized za provedení těchto změn účtovat další poplatky.

Záruka

Vaše záruční práva jako spotřebitele najdete v záručních podmínkách společnosti Specialized na adrese www.specialized.com/warranty.

Za účelem uplatnění práv vyplývajících ze záručních podmínek společnosti Specialized musí zákazník vrátit dotčený výrobek společnosti Specialized Europe B.V., Warranty Dept., Utrechtseweg 310, B01, 6812AR Arnhem, Nizozemsko s dokladem o koupi (originál faktury nebo výpisu z kreditní karty) prostřednictvím našeho reklamačního portálu na adrese www.specialized.com/returns.

Odpovědnost

Nároky na náhradu škody nelze uplatnit, s výjimkou nároků vyplývajících z újmy na zdraví, jakož i odpovědnosti za škody související s nezákonným úmyslem nebo hrubou nedbalostí.

Výše uvedená omezení platí také pro naše právní a jiné zástupce, zaměstnance nebo subdodavatele, pokud jsou nároky uplatňovány přímo vůči nim.

Ustanovení švýcarského zákona o odpovědnosti za výrobky zůstávají nedotčena.

Aniž by byl omezen rozsah těchto podmínek, žádný nárok jakéhokoli druhu, týkající se dodaných výrobků nebo jejich nedodání, nebo nárok jiného druhu, nesmí být vyšší než kupní cena výrobků, v souvislosti s nimiž jsou škody nárokovány.

SPOLEČNOST SPECIALIZED NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉKOLI POVAHY (I KDYŽ VÝSKYT TAKOVÉ ŠKODY MOHLA SPOLEČNOST SPECIALIZED PŘEDVÍDAT NEBO ZNÁT), KTERÉ BY MOHLY VZNIKNOUT V SOUVISLOSTI S JEJÍMI VÝROBKY, JEJICH POUŽÍVÁNÍM, PRODEJEM NEBO TĚMITO WEBOVÝMI STRÁNKAMI. 

Výhrada práva

Společnost Specialized si vyhrazuje právo odmítnout dle vlastního uvážení prodat své výrobky komukoli na základě jakéhokoli důvodu. Dotazy a stížnosti

Pokud máte jakýkoli dotaz nebo stížnost na některý náš výrobek, kontaktujte naši zákaznickou podporu pomocí našeho formuláře podpory Rider Care Form. (česky, slovensky, anglicky).

Vyloučení odpovědnosti

Webové stránky a jejich obsah jsou poskytovány bez jakýchkoli záruk. Informace na webových stránkách slouží pouze pro obecné informační účely a nepředstavují poradenství. Neprohlašujeme ani nezaručujeme, že informace dostupné na webových stránkách jsou přesné, úplné nebo aktuální nebo že webové stránky nebo server, který tyto webové stránky zpřístupňuje, neobsahují viry ani jiné škodlivé komponenty. Dále nemůžeme tvrdit ani zaručit, že provoz webových stránek bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení týkající se používání obsahu na webových stránkách, pokud jde o správnost, přesnost, přiměřenost, užitečnost, včasnost, spolehlivost aj., v každém případě však v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony.

Ochrana údajů

Společnosti Specialized a Specialized Europe B.V. plně respektují soukromí osob, které navštěvují a používají webové stránky. Podrobnosti o způsobu, jakým používáme soubory cookie, jaký typ údajů shromažďujeme, jak a za jakým účelem používáme vaše údaje a za jakých okolností je zveřejňujeme, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů dostupných na www.specialized.com/privacy-policy a v našich zásadách používání souborů cookie dostupných na www.specialized.com/eu-cookie, které jsou začleněny do těchto podmínek a tvoří jejich součást.

Hotline

Máte-li jakékoli dotazy týkající se webových stránek nebo online objednávek, můžete nás kontaktovat na čísle +420 771 228 862 (česky a slovensky) nebo e-mailem: [email protected] (česky, slovensky nebo anglicky) od pondělí do pátku od 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00. Platí místní sazby; ceny hovorů v mobilních sítích se mohou lišit.

Vyšší moc

Společnost Specialized vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby splnila své závazky. Nemůže však nést odpovědnost za zpoždění nebo nedodání způsobené okolnostmi mimo její přiměřenou kontrolu. Mezi takové okolnosti patří stávky, války, přírodní katastrofy nebo jakékoli jiné události, které znemožňují výrobu, přepravu nebo dodání výrobků.

V případě zpoždění společnost Specialized splní své závazky, jakmile to bude možné, a vyhrazuje si právo rozdělit veškeré zbývající dodávky výrobků mezi zákazníky spravedlivým a přiměřeným způsobem.

Spory

Tyto podmínky se řídí zákony Švýcarska, aniž by se uplatňovaly jeho kolizní normy a bez ohledu na místo jejich fyzického provádění nebo plnění. Použitelnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 je výslovně vyloučena.

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami budou postoupeny výhradně řádným soudům v sídle společnosti Specialized v Chamu ve Švýcarsku, aniž by bylo omezeno právo na odvolání.

Převod práv

Naše práva a povinnosti dané těmito podmínkami můžeme převést na jinou organizaci, což nicméně nebude mít vliv na práva zákazníka ani na naše povinnosti podle těchto podmínek. 

Oddělitelnost ustanovení

Každé ustanovení těchto podmínek funguje samostatně. Pokud některý soud nebo příslušný orgán rozhodne, že některé z těchto ustanovení je nezákonné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

Vzdání se práv

Pokud společnost Specialized nebude trvat na tom, aby zákazník splnil jakoukoli povinnost podle těchto podmínek nebo pokud nebude vymáhat svá práva vůči zákazníkovi, popř. pokud se s prováděním těchto činností zpozdí, neznamená to, že se vzdala svých práv vůči vám jako zákazníkovi a že nemusíte tyto povinnosti plnit. Pokud společnost Specialized nebude trvat na tom, abyste splnili některou z povinností, oznámí vám to písemně, přičemž to ale neznamená, že v budoucnu automaticky nebude trvat na žádném plnění vašich povinností.

Poslední změna: 16. dubna 2021