Allmänna villkor

Allmänna villkor

SPECIALIZED EUROPE GMBH

Allmänna leverans- och köpvillkor

VÄNLIGEN LÄS DESSA ALLMÄNNA LEVERANS- OCH KÖPVILLKOR NOGGRANT. DE REGLERAR DITT KÖP AV VÅRA PRODUKTER OCH INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER.

Godkännande av Villkoren

Du som (“kund”) kan beställa produkter (“produkter”) av Specialized Europe GmbH (“Specialized”) genom våra webbplatser www.specialized.com/se/sv och www.specialized.com/se/en (“webbplatsen ”).

I detta avtal avses med Produkter samtliga föremål som säljs av Specialized till Kunder genom Webbplatsen. Genom att beställa Produkter förbinder sig Kunden att följa dessa allmänna leverans- och köpvillkor (”Villkoren”) och godtar att Specialized endast kommer att tillhandahålla Produkter i enlighet med Villkoren. Tillägg eller ändringar av Villkoren som framgår av beställningar eller annan skriftväxling är ogiltiga. Villkoren finns tillgängliga i en svensk och en engelsk version. Om de olika versionerna inte överensstämmer har den svenska versionen företräde.

Ändring av Villkoren

Specialized kan komma att ändra Villkoren för att Villkoren ska överensstämma med förändringar av Webbplatsen, Specializeds kunders behov, Specializeds affärsmässiga överväganden eller lagändringar. Specialized kommer att försöka informera Kunderna om större ändringar av Villkoren. Kunderna uppmanas att kontrollera de vid tidpunkten gällande Villkoren då de beställer Produkter från Webbsidan. Den för beställningen tillämpliga versionen av Villkoren är den version som gällde då beställningen gjordes.

Information om Specialized

Specialized Europe GmbH är ett företag registrerat i Schweiz med schweiziskt organisationsnummer CHE-114.714 och registrerat säte i Cham i Schweiz, adress Werkstattgasse 10, CH-6330 Cham, Schweiz. Specializeds momsregistreringsnummer är CHE-114.714.365. Specialized är ett aktiebolag. För att kontakta Specialized, vänligen använd vår ”Rider Care Form”.

Produkter

Alla bilder av Produkter på Webbsidan ska uteslutande ses som illustrationer. Även om Specialized har ansträngt sig för att återge Produkternas färger korrekt på Webbplatsen kan Specialized inte garantera att Kundens webbläsares återgivelse av Produkternas färger återger Produkternas färger korrekt. Kundens Produkter kan avvika något från de bilder av Produkterna som återges i Kundens webbläsare.

Beställningar

Kunder kan genomföra en beställning genom att följa anvisningarna på Webbsidan och kommer i samband med detta att själva kunna uppmärksamma och rätta eventuella felaktiga uppgifter. Alla beställningar gjorda av Kunder måste först godkännas av Specialized. Detta innebär att Specialized kan komma att neka eller annullera beställningar, oavsett om beställningen har bekräftats eller inte och oavsett orsak till att Specialized nekat eller annullerat beställningen. Specialized kommer att meddela Kunden så snart som möjligt om Produkten Kunden beställt inte är tillgänglig och i sådana fall inte behandla Kundens beställning.

Pris

Alla försäljningspriser som anges på Webbsidan kan komma att ändras, men ändringar på Webbsidan kommer inte att påverka redan bekräftade beställningar. Ett stort antal Produkter finns till försäljning på Webbsidan. Detta medför att fel försäljningspris kan ha angivits för Produkter på Webbsidan, trots Specializeds ansträngningar att undvika detta. Om Specialized upptäcker felaktiga prisuppgifter på Webbsidan kommer Kunden ges alternativen att antingen fullfölja köpet av Produkten till rätt försäljningspris eller att annullera beställningen. Specialized kommer under sådana omständigheter inte att fortsätta behandlingen av beställningen förrän Specialized erhållit kännedom om Kundens val. Om Specialized inte kan komma i kontakt med Kunden genom att använda de kontaktuppgifter som angivits vid beställningen kommer Specialized att annullera beställningen och meddela Kunden detta skriftligt.

Märk väl att om det felaktiga försäljningspriset uppenbarligen är felaktigt och Kunden skäligen bort inse detta är Specialized inte skyldigt att tillhandahålla Produkten till Kunden till det felaktiga (lägre) försäljningspriset.

Mervärdesskatt

Produktens försäljningspris anges inklusive mervärdesskatt (om tillämpligt) i enlighet med tillämplig skattesats för mervärdesskatt i det land Kunden befinner sig i då beställningen görs. Om skattesatsen för mervärdesskatt ändras mellan beställningsdatum och leveransdatum kommer Specialized att justera den mervärdesskatt Kunden ska betala, om inte Kunden redan har erlagt full betalning för Produkten innan skattesatsen för mervärdesskatt ändrades.

Betalning

Om Kunden väljer att köpa en Produkt måste Kunden ange och tillhandahålla information om det betalsätt som föredras (såsom kortbetalning, betalning mot faktura eller andra alternativa betalsätt som Specialized tillhandahåller). För samtliga beställningar måste full betalning erläggas innan transport. Kunden anger betalningsinformation vid beställning av Produkter och verifiering av betalningsinformation. Tillräckliga tillgängliga betalmedel krävs för fullbordan av beställning samt transport. Kunden åtar sig genom köpet att erlägga betalning för samtliga avgifter och andra kostnader som Kunden ådrar sig i samband med att en beställning görs genom användarkonto med Kundens användarnamn och lösenord på Specializeds Webbplats.

Observera att alla produkter säljs av Specialized Europe GmbH, ett schweiziskt företag. Om din betalning görs utanför Schweiz kan din bank eller din kredit-/betalkortsleverantör ("Betaltjänsteleverantör") debitera dig en extra avgift, såsom en internationell transaktionsavgift. Denna extra avgift ligger utanför Specializeds kontroll och ska betalas av dig. För ytterligare information om eventuella tilläggsavgifter, vänligen kontakta din betaltjänsteleverantör.

Leverans

Specialized levererar inte till adresser utanför Sverige. Kunden kommer att informeras om samtliga övriga leveransbegränsningar och leveranskostnader vid beställningen. Äganderätten och risken för Produkterna övergår till Kunden när Produkten levererats. Den tidsram som Specialized uppger för leverans är en uppskattning av förväntat leveransdatum. Specialized vidtar skäliga åtgärder för att se till att Kundens Produkter levereras inom den tidsram som uppges.

Ångerrätt

Kunden har rätt att ångra och annullera beställning av samtliga Produkter från det att beställningen gjorts till trettio (30) dagar efter den dag då Kunden mottar Produkten (eller om flera Produkter beställts, dagen efter den dag då Kunden mottar den sista Produkten). För att ångra en beställning ska Kunden kontakta Specialized genom e-post på [email protected] eller genom att skicka ett brev till Specialized Europe, Webcare Dept., Utrechtseweg 310, B01, 6812AR Arnhem, Netherlands, eller genom att kontakta Specialized på annat lämpligt sätt. Kunder kan även använda de blanketter för ångerrätt som Specialized tillhandahåller på Webbsidan, detta är dock inget krav. Kunder ombeds att för sin egen skull spara annulleringsbekräftelsen.

Kundens annullering är giltig samma dag som Kunden skickat meddelande om annullering under förutsättning att annulleringen skickades under ångerperioden. Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt betalas det belopp Kunden erlagt för Produkten tillbaka, inklusive erlagda leveranskostnader. Specialized kommer återbetala Kunden så snart som möjligt, och senast inom trettio (30) dagar från den dag Specialized återfår Produkten, eller från den dag Kunden tillhandahåller bevis för att de har returnerat Produkten. Specialized kommer stå för returkostnaderna om Kunden utnyttjar sin ångerrätt. Vänligen besök Specializeds Webbsida för returer för mer information om hur returer ombesörjs.

Specialized kommer att genomföra återbetalningen med samma betalningssätt som användes vid köpet av Produkten, om inte Kunden uttryckligen godtar något annat, och Kunden kommer inte att debiteras någon extra avgift för återbetalningen. Specialized kan komma att dra av en summa, leveranskostnader ej inräknande, motsvarande Produktens värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om en sådan värdeminskning beror på att Kunden hanterat Produkten på ett sätt som inte skulle vara tillåtet i butik.

Produktförändringar

Specialized kan komma att genomföra förändringar av Produkternas design, specifikationer eller tillverkningssätt om sådana förändringar är nödvändiga eller önskvärda för att förbättra säkerhet eller prestationsförmåga hos Produkterna. Specialized kan vidare komma att tillhandahålla passande substitut för Produkter, komponenter till Produkter eller komponenter som är oåtkomliga för Specialized på grund av regler, regleringar eller liknande implementerade av statliga myndigheter eller på grund av prisförändringar eller på grund av brist på material och komponenter från underleverantörer. Kunder saknar rätt att på eget initiativ ändra Produkters design eller specifikationer om inte Specialized först godkänner sådana ändringar skriftligt, om så sker kan Specialized komma att debitera Kunden ytterligare avgifter för att implementera sådana ändringar.

Garanti

Den garanti som tillkommer Kunden i egenskap av konsument återfinns i Specialized Warranty Policy som återfinns på www.specialized.com/warranty.

För att utöva de rättigheter som följer av Specializeds Warrany Policy måste Kunden returnera den berörda Produkten till Specialized Europe, Webcare Dept., Utrechtseweg 310, B01, 6812AR Arnhem, Netherlands med intyg som styrker köp (originalfaktura eller kontokortsutdrag) genom att använda returneringssidan på www.specialized.com/returns.

Ansvarsbegränsning

Specialized ansvarar inte för skada som orsakas Kunden vid användandet av Produkterna med undantag för skadeståndskrav med anledning av personskador eller skador som orsakat uppsåtligen eller av grov vårdslöshet.

Ovanstående begränsningar gäller även skador orsakade av Specializeds ställföreträdare, anställda, agenter eller underleverantörer om skadeståndskrav framförs direkt mot dessa.

Begränsningen av Specializeds skadeståndsansvar inskränker inte Kundens rättigheter enligt den schweiziska produktsäkerhetslagen (Swiss Product Liability Act).

Inga skadeståndsanspråk kan, utan att detta begränsar Villkorens räckvidd, oavsett om de avser levererade eller icke-levererade Produkter, vara högre än försäljningspriset för den Produkt för vilken skadeståndsanspråk görs.

SPECIALIZED ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGA FÖR INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER ANDRA FÖLJDSKADOR, OAVSETT SKADORNAS SLAG (ÄVEN OM UPPKOMSTEN AV SÅDANA SKADOR VAR FÖRUTSEBARA, KÄNDA, ELLER BORT VARIT KÄNDA AV SPECIALIZED), SOM KAN UPPKOMMA GENOM SPECIALIZEDS PRODUKTER, PRODUKTERNAS ANVÄNDNING, FÖRSÄLJNING AV PRODUKTERNA ELLER GENOM WEBBSIDAN.

Förbehåll

Specialized förbehåller sig rätten att vägra försäljning av Produkterna oavsett orsak.

Frågor och klagomål

Vänligen kontakta Specializeds Rider Care vid frågor eller klagomål om Produkter genom att använda vår blankett Rider Care Form eller genom att kontakta Specialized per e-post på [email protected] (på svenska eller engelska).

Ansvarsfriskrivning gällande Webbsidan

Webbsidan och dess innehåll tillhandahålls utan garantier av något slag. Information på Webbsidan syftar endast till att tillhandahålla allmän information och utgör inte råd eller instruktioner. Specialized kan inte garantera att informationen som tillhandahålls på Webbsidan är korrekt, komplett eller uppdaterad, eller att Webbsidan eller servern som tillhandahåller Webbsidan är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Vidare kan Specialized inte garantera att Webbsidan tillhandahålls oavbrutet eller utan fel. Vid användning av Webbsidans innehåll kan Specialized inte garantera innehållets riktighet, exakthet, användbarhet, aktualitet, pålitlighet eller kvalitet i övrigt, i den utsträckning detta tillåts av tillämplig lag.

Dataskydd

Specialized och Specialized Sweden AB respekterar Webbsidans användares integritet. För information om hur Specialized hanterar cookies, vilken slags information Specialized samlar in, för vilket ändamål informationen används och under vilka omständigheter Specialized delar med sig av insamlad information hänvisas till Specialized Privace Policy tillgänglig på www.specialized.com/privacy-policy och Specialized Cooke Policy tillgänglig på www.specialized.com/eu-cookie, vilka båda är införlivade i och utgör del av Villkoren.

Kundtjänst

För frågor om Webbsidan och online-beställningar kan Specializeds kundtjänst kontaktas per e-post på [email protected] (svenska eller engelska) från måndag till fredag mellan 8.30 och 16.30. Lokalt tillämpliga priser och avgifter tillämpas vid kontakt per telefon, pris för samtal från mobiltelefon kan variera.

Force Majeure

Specialized kommer att företa alla åtgärder som skäligen kan krävas för att fullfölja dess skyldigheter. Specialized kan dock inte hållas ansvariga för förseningar och leveransproblem orsakade av omständigheter utanför Specializeds kontroll. Sådana omständigheter innefattar stridsåtgärder på arbetsmarknaden, krig, naturkatastrofer och därmed jämförbara händelser som medför att tillverkning, transport och leverans av Produkter inte kan genomföras.

Vid händelse av försening kommer Specialized att fullgöra sina skyldigheter så snart det skäligen är möjligt, och Specialized förbehåller sig rätten att fördela kvarvarande Produkter bland dess kunder på ett rättvist och skäligt sätt.

Tillämplig lag och tvist

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med schweizisk lag, med undantag för dess lagvalsregler, oavsett var någonstans Villkoren tillämpas. Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp av varor (CISG) ska inte tillämpas på Villkoren eller parternas avtalsförhållande.

Samtliga tvister som uppkommer vid tillämpning av dessa Villkor ska uteslutande prövas av behörig allmän domstol vid Specializeds säte i Cham i Schweiz, detta inskränker inte parternas rätt att överklaga.

Överlåtelse

Specialized har rätt att upplåta eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till andra juridiska personer, en sådan överlåtelse kommer dock inte på något sätt att inskränka Kundens rättigheter eller Specialized skyldigheter enligt dessa Villkor.

Partiell ogiltighet

Samtliga avtalsvillkor är gällande var för sig. Om domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att något avtalsvillkor i detta avtal är ogiltigt eller icke-verkställbart, är övriga avtalsvillkor fortsatt gällande mellan parterna.

Passivitet

Om Specialized underlåter att kräva att Kunden fullgör skyldigheter i enlighet med dessa Villkor, eller om Specialized inte vidtar rättsliga åtgärder för att genomdriva sina rättigheter gentemot Kunden, eller om Specialized avvaktar med att företa åtgärder, innebär detta inte att Specialized gör avkall på sina rättigheter gentemot Kunden eller att Kunden inte skulle vara skyldig att fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren. Om Specialized gör avkall på en rättighet som tillkommer Specialized på grund av Kundens försummelse av sina åtaganden kommer Specialized endast att göra detta skriftligt och det kommer inte innebära att Specialized per automatik gör avkall på rättigheter på grund av Kundens framtida försummelser.

Villkoren senast reviderade den: 27 januari 2023