Warunki sprzedaży

Warunki sprzedaży

Specialized Europe GmbH

Warunki sprzedaży

NALEŻY DOKŁADNE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY. REGULUJĄ ONE ZASADY ZAKUPU NASZYCH PRODUKTÓW I ZAWIERAJĄ BARDZO WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT PRAW I OBOWIĄZKÓW KLIENTA.

Akceptacja niniejszych warunków

Klient może składać zamówienia na produkty (zwane dalej „Produktami") w spółce Specialized Europe GmbH (zwanej dalej „Specialized”) za pośrednictwem strony internetowej spółki pod adresem www.specialized.com/pl/pl lub www.specialized.com/pl/en.

„Produkty” oznaczają wszelkie przedmioty sprzedawane Klientowi przez Specialized za pośrednictwem Strony Internetowej. Składając zamówienie na Produkty Specialized, Klient zgadza się na niniejsze warunki sprzedaży i przyjmuje do wiadomości, że Specialized będzie dostarczać Produkty wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków. Wszelkie warunki zawarte w jakimkolwiek zamówieniu lub innej korespondencji, które mają rzekomo stanowić uzupełnienie niniejszych Warunków lub są z nimi w jakikolwiek sposób niezgodne nie będą miały zastosowania ani żadnej mocy obowiązującej. Niniejsze Warunki są dostępne w języku polskim i angielskim. W przypadku rozbieżności językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.

Zmiany w Warunkach

Specialized może zmienić niniejsze Warunki w celu uwzględnienia zmian zachodzących na Stronie Internetowej Specialized, potrzeb użytkowników Specialized lub priorytetów biznesowych Specialized, bądź też zmian w przepisach prawa. Specialized podejmie starania w celu poinformowania Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich znaczących zmianach Warunków. Prosimy o sprawdzenie niniejszych Warunków każdorazowo przy składaniu zamówienia na Stronie Internetowej Specialized, aby Klient upewnił się, że rozumie warunki, które obowiązują w danym momencie. Wiążąca jest wersja Warunków, która obowiązywała w momencie składania zamówienia.

Informacje o nas

Nasza spółka działa pod firmą Specialized Europe GmbH. Jest to spółka zarejestrowana w Szwajcarii pod numerem CHE-114.714.365 z siedzibą przy Werkstattgasse 10, CH-6330 Cham, Szwajcaria. Numer VAT spółki to CHE-114.714.365. Firma prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Aby się z nami skontaktować, prosimy o skorzystanie z Formularza Pomocy Technicznej ( Rider Care Form. ).

Produkty

Zdjęcia Produktów na Stronie Internetowej Specialized służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Specialized dołożyła wszelkich starań, aby kolory były wyświetlane precyzyjnie, nie może jednakże zagwarantować, że kolory wyświetlane przez urządzenie Klienta wiernie oddają rzeczywiste kolory Produktów. Otrzymane Produkty mogą się nieznacznie różnić od tych na zdjęciach.

Zamówienia

Klient może złożyć zamówienie postępując zgodnie z procedurą zamówień na Stronie Internetowej i będzie mógł zidentyfikować i skorygować wszelkie błędy. Wszystkie zamówienia złożone przez Klienta podlegają akceptacji przez Specialized. Oznacza to, że Specialized może odmówić akceptacji lub anulować każde zamówienie, niezależnie od tego, czy zostało ono potwierdzone, z dowolnego powodu lub bez powodu. Specialized poinformuje również Klienta e-mailem tak szybko, jak to możliwe, jeśli zamówiony przez Klienta Produkt jest niedostępny i Specialized nie zrealizuje zamówienia złożonego przez Klienta.

Cena

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej mogą ulec zmianie, przy czym zmiany te nie będą miały wpływu na potwierdzone zamówienia. Strona Internetowa zawiera dużą liczbę Produktów. Zawsze istnieje możliwość, że pomimo dołożenia należytej staranności ze strony Specialized niektóre Produkty na Stronie Internetowej Specialized mogą być oznaczone nieprawidłową ceną. W przypadku, gdy Specialized odkryje błąd w cenie Produktów, Klient zostanie o tym błędzie poinformowany i będzie miał możliwość kontynuowania zakupu danego Produktu po prawidłowej cenie lub anulowania zamówienia. Specialized nie będzie realizować zamówienia Klienta, dopóki nie otrzyma od Klienta informacji na temat oczekiwanego sposobu dalszego postępowania. Jeśli Specialized nie będzie w stanie skontaktować się z Klientem przy użyciu danych kontaktowych podanych w trakcie składania zamówienia, zamówienie zostanie uznane za anulowane i Klient otrzyma powiadomienie w formie pisemnej.

W przypadku, gdy błąd cenowy jest oczywisty i niewątpliwy oraz można zasadnie przyjąć, że Klient mógł rozpoznać ten błąd jako przypadek podania błędnej ceny, wówczas Specialized nie jest zobowiązana do dostarczenia Klientowi Produktów po takiej błędnej (niższej) cenie.

 

Podatek VAT

Ceny Produktów zawierają podatek VAT (jeżeli ma zastosowanie) według aktualnej stawki obowiązującej w danym momencie w kraju Klienta. W przypadku, gdy stawka podatku VAT zmieni się pomiędzy datą złożenia zamówienia a datą dostawy, Specialized skoryguje wysokość podatku VAT do zapłaty przez Klienta, chyba że Klient zapłacił za Produkty w całości, zanim zmiana stawki podatku VAT weszła w życie.

Płatność

W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na zakup Produktu, jest on zobowiązany wybrać sposób płatności i podać informacje o wybranym sposobie płatności (np. płatność kartą kredytową, płatność online lub inny sposób płatności udostępniony przez Specialized). Wszystkie zamówienia muszą być opłacone w całości przed wysyłką. Informacje na potrzeby płatności są podawane przez Klienta przy składaniu zamówienia, a realizacja i wysyłka zamówienia jest uzależniona od weryfikacji tych informacji i dostępności środków. Klient zobowiązuje się pokryć wszystkie opłaty i koszty poniesione w związku z zamówieniem złożonym przy użyciu nazwy użytkownika i hasła Klienta do jakiegokolwiek konta na Stronie Internetowej Specialized.

Prosimy pamiętać, że wszystkie produkty są sprzedawane przez szwajcarską firmę Specialized Europe GmbH. Jeśli Twoja płatność jest dokonywana spoza Szwajcarii, Twój bank lub dostawca Twojej karty kredytowej/debetowej („Dostawca usług finansowych”) może obciążyć Cię dodatkową opłatą, taką jak opłata za transakcję międzynarodową. Ta dodatkowa opłata jest poza kontrolą Specialized i zostanie uiszczona przez użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwych dodatkowych opłat, skontaktuj się ze swoim Dostawcą usług finansowych.

Dostawa

Specialized nie realizuje dostaw poza granicami Polski. Klient zostanie poinformowany w procesie składania zamówienia o wszelkich innych ograniczeniach w dostawie oraz wszystkich kosztach dostawy. Prawo własności Produktów i odpowiedzialność za nie przechodzi na Klienta w momencie dostarczenia Produktów. Wszelkie terminy podane przez Specialized są spodziewanymi terminami dostawy oszacowanymi w dobrej wierze. Specialized podejmie uzasadnione handlowo starania, aby zrealizować zamówienia Klienta w podanym terminie.

Prawo do anulowania zamówienia

Klient ma prawo do anulowania zamówienia na dowolny Produkt w okresie od złożenia zamówienia do upływu terminu 30 dni licząc od dnia otrzymania Produktów przez Klienta (a w przypadku, gdy Klient zamówił więcej niż jeden Produkt, od dnia otrzymania przez Klienta ostatniego z Produktów). W celu anulowania zamówienia należy skontaktować się ze Specialized pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] lub wysyłać list na adres: Specialized Europe B.V., Webcare Dept., V areálu 1171, 252 42 Jesenice, Czech Republic (Czechy), bądź też kontaktując się ze Specialized w inny odpowiedni sposób. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy udostępnionego na Stronie Internetowej, ale nie jest to obowiązkowe. Klient może zachować kopię powiadomienia o anulowaniu dla własnych potrzeb.

Anulowanie zamówienia przez Klienta jest skuteczne od daty jego wysłania przez Klienta, o ile Klient wysłał je w okresie, w którym możliwe jest anulowanie zamówienia. Jeśli Klient skorzysta z prawa do anulowania zamówienia, wówczas otrzyma on zwrot ceny zapłaconej za Produkty oraz wszelkich stosownych opłat, które Klient uiścił za dostawę tych Produktów. Specialized dokona zwrotu pieniędzy należnych Klientowi tak szybko, jak to możliwe, w każdym razie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zwrotu Produktów przez Specialized lub dostarczenia przez Klienta dowodu, że zwrócił on Produkt. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do anulowania zamówienia Specialized pokryje koszty zwrotu. Więcej informacji na temat dokonywania zwrotów znajduje się na stronie internetowej Specialized w jej części poświęconej zwrotom.

Specialized dokona zwrotu przy użyciu tego samego sposobu płatności, który został użyty do pierwotnego zakupu, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, przy czym Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z otrzymaniem zwrotu. Specialized może obniżyć kwotę zwrotu ceny (z wyłączeniem kosztów dostawy) w celu uwzględnienia ewentualnego spadku wartości Produktów, jeśli został on spowodowany obchodzeniem się przez Klienta z Produktami w sposób, który nie byłby dozwolony w sklepie.

Zmiany Produktu

Specialized może wprowadzić dowolne zmiany w projekcie lub specyfikacji Produktu bądź też w sposobie wytwarzania lub produkcji dowolnego Produktu, jeśli takie zmiany są konieczne lub pożądane w celu poprawy bezpieczeństwa lub parametrów takiego Produktu. Ponadto Specialized może dostarczyć odpowiednie Produkty zastępcze lub części zastępcze dla Produktów lub części, których Specialized nie jest w stanie pozyskać ze względu na priorytety, zasady, przepisy i inne podobne regulacje ustanowione przez władze lub agencje rządowe, zmiany cen lub niedostępność materiałów lub części od dostawców. Klient nie może wprowadzać żadnych zmian w projektach lub specyfikacjach Produktów, chyba że Specialized wyrazi zgodę na takie zmiany na piśmie, w którym to przypadku Specialized może nałożyć dodatkowe opłaty za wprowadzenie takich zmian.

Gwarancja

Opis praw gwarancyjnych przysługujących Klientowi jako konsumentowi można znaleźć w Polityce Gwarancyjnej Specialized na stronie www.specialized.com/warranty.

W celu skorzystania z praw wynikających z Polityki Gwarancyjnej Specialized, Klient musi zwrócić Produkt, którego dotyczy problem do Specialized Europe B.V., Warranty Dept., V areálu 1171, 252 42 Jesenice, Republika Czeska, z dowodem zakupu (oryginał faktury lub wyciąg z karty kredytowej) za pośrednictwem naszego portalu zwrotów pod adresem: www.specialized.com/returns.

 

Odpowiedzialność

Wyklucza się roszczenia odszkodowawcze Klienta, z wyjątkiem roszczeń wynikających z uszkodzenia ciała, jak również odpowiedzialności za szkody związane z bezprawnym zamiarem lub rażącym niedbalstwem.

Powyższe ograniczenia dotyczą również naszych przedstawicieli prawnych, pracowników, agentów i podwykonawców w przypadku, gdy roszczenia są kierowane bezpośrednio przeciwko nim.

Powyższe pozostaje bez wpływu na przepisy szwajcarskiej ustawy o odpowiedzialności za produkt.

Nie ograniczając zakresu niniejszych Warunków, kwota jakiegokolwiek roszczenia, w tym dotyczącego dostarczonych Produktów lub niedostarczenia Produktów, nie może być wyższa niż cena zakupu Produktów, w odniesieniu do których dochodzone jest odszkodowanie.

SPECIALIZED NIE PONOSI W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, UBOCZNE LUB WYNIKOWE O JAKIMKOLWIEK CHARAKTERZE (NAWET JEŚLI WYSTĄPIENIE TAKICH SZKÓD BYŁO MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA PRZEZ SPECIALIZED, BĄDŹ TEŻ BYŁO JEJ ZNANE LUB MOGŁO BYĆ JEJ ZNANE), MOGĄCE POWSTAĆ W ZWIĄZKU Z JEJ PRODUKTAMI, ICH UŻYTKOWANIEM, SPRZEDAŻĄ LUB NINIEJSZĄ STRONĄ INTERNETOWĄ.

Zastrzeżenie

Specialized zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Produktów dowolnej osobie z dowolnego powodu, według własnego uznania.

Pytania i reklamacje

W razie pytań lub reklamacji dotyczących Produktu prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Specialized (Specialized Rider Care ) za pośrednictwem Formularza Pomocy Technicznej (Rider Care) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] (język polski lub angielski).

Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności

Strona Internetowa i jej zawartość nie zapewniają żadnych gwarancji. Informacje zawarte na Stronie Internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady. Specialized nie oświadcza ani nie zapewnia, że informacje dostępne na Stronie Internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne, ani że Strona Internetowa lub serwer, który udostępnia Stronę Internetową, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Ponadto Specialized nie może oświadczyć ani zapewnić, że Strona Internetowa będzie działała nieprzerwanie i będzie wolna od błędów. Specialized nie udziela żadnych zapewnień ani oświadczeń dotyczących korzystania z treści zamieszczonych na Stronie Internetowej, w tym pod względem poprawności, dokładności, adekwatności, przydatności, aktualności lub niezawodności, w każdym przypadku w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

 

Ochrona Danych

Specialized, jak również Specialized Europe B.V. w pełni szanują prywatność osób, które uzyskują dostęp do Strony Internetowej i z niej korzystają. Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy pliki cookie, rodzaju zbieranych przez nas informacji, sposobu i celu wykorzystywania przez nas informacji o użytkowniku oraz okoliczności, w jakich ujawniamy informacje, można znaleźć w naszej Polityce prywatności dostępnej pod adresem www.specialized.com/privacy-policy  oraz w naszej Polityce plików cookie dostępnej pod adresem www.specialized.com/eu-cookie, które są włączone do niniejszych Warunków i stanowią ich część.

 

Infolinia

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Strony Internetowej lub zamówień online można skontaktować się z nami pod numerem infolinii +48 792 737 362 (polski i angielski) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]ecialized.com (po polsku lub po angielsku) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 12:00 i 14:00 - 17:00. Obowiązują stawki lokalne; ceny za połączenia komórkowe mogą się różnić.

Siła wyższa

Specialized dołoży wszelkich zasadnych starań, aby wypełnić swoje zobowiązania. Specialized nie ponosi jednakże odpowiedzialności za opóźnienia lub brak dostawy spowodowane okolicznościami pozostającymi poza jej kontrolą. Okoliczności takie obejmują strajki, wojny, katastrofy naturalne lub inne okoliczności, które uniemożliwiają produkcję, transport lub dostawę Produktów.

W przypadku opóźnienia Specialized wykona swoje zobowiązania tak szybko, jak to będzie możliwe i zastrzega sobie prawo do podziału pozostałej ilości Produktu pomiędzy klientów w sposób sprawiedliwy i rozsądny.

Spory

Niniejsze Warunki podlegają prawu szwajcarskiemu bez uwzględnienia norm kolizyjnych i bez względu na miejsce ich fizycznego zawarcia czy wykonania. Wyraźnie wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r.

Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszymi Warunkami będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Specialized w Cham w Szwajcarii, bez ograniczenia jakiegokolwiek prawa do wnoszenia środków odwoławczych.

Przeniesienie praw

Specialized może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na inną organizację, jednakże nie będzie to miało wpływu na prawa Klienta i obowiązki Specialized wynikające z niniejszych Warunków.

Klauzula salwatoryjna

Każdy z ustępów niniejszych Warunków funkcjonuje oddzielnie. Jeśli jakikolwiek sąd lub odpowiedni organ zdecyduje, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem lub niewykonalny, pozostałe ustępy pozostaną w pełni w mocy.

Zrzeczenie się praw

W przypadku, gdy Specialized nie będzie nalegać, aby Klient wypełnił jakiekolwiek zobowiązanie wynikające z niniejszych Warunków, lub jeśli nie będzie egzekwować bądź będzie zwlekać z egzekwowaniem swoich praw wobec Klienta, nie będzie to oznaczać, że Specialized zrzekła się swoich praw wobec Klienta, a także nie będzie to oznaczać, że Klient nie musi wypełniać tych zobowiązań. W przypadku, gdy Specialized zrzeknie się swoich praw z tytułu niewykonania zobowiązania przez Klienta, uczyni to wyłącznie na piśmie i nie będzie to oznaczać, że Specialized automatycznie zrzeknie się swoich praw z tytułu jakiegokolwiek późniejszego niewykonania zobowiązań przez Klienta.

Ostatnia zmiana z 14 września 2021 r.