Clear Icon
Search Icon
Clear Icon
Search Icon
Clear Icon
Specialized Icon
 • Fietsen
 • Onderdelen
 • Kleding
 • Accessoires
 • Outlet
 • Over Specialized
 • Support
 • Specialized Icon
  Over Specialized
  Arrow Back Icon

  Gedragscode

  Duurzaamheid

  Geïnformeerd door de gedragscode van de World Federation of Sporting Goods Industries (WFSGI), de Fair Labor Association, ILO-conventies en aangepast om het verbod op slavernij en mensenhandel onder de aandacht te brengen. De Specialized Gedragscode communiceert onze verwachtingen en vormt de basis van ons leveranciers-audit-programma.

  Naleving Van Wet- en Regelgeving Op De Werkplek

  Werkgevers zullen de wet- en regelgeving naleven op alle locaties waar zij zakendoen.

  Arbeidsverhouding

  De werkgevers moeten regels en voorwaarden vaststellen en naleven die de werknemers respecteren en hoogstens hun rechten van de nationale en internationale arbeids- en socialezekerheidswetten en -regelingen waarborgen.

  Non-Discriminatie

  Niemand mag op grond van geslacht, ras, godsdienst, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, nationaliteit, politieke overtuiging, sociale groep of etnische afkomst worden gediscrimineerd in het arbeidsproces, met inbegrip van indienstneming, vergoeding, promotie, discipline, beëindiging of pensionering.

  Intimidatie of Misbruik

  Elke werknemer wordt met respect en waardigheid behandeld. Geen enkele werknemer zal worden onderworpen aan enige fysieke, seksuele, psychologische of verbale intimidatie of misbruik.

  Dwangarbeid

  Er mag geen gebruik worden gemaakt van dwangarbeid, waaronder gevangenisarbeid, arbeid in gevangenschap, slavernij, mensenhandel, slavernij of andere vormen van dwangarbeid.

  Kinderarbeid

  Niemand mag onder de leeftijd van 15 jaar of onder de leeftijd voor het voltooien van de leerplicht werken.

  Vrijheid Van Vereniging en Collectieve Onderhandelingen

  Werkgevers zullen het recht van werknemers om hun wettelijke rechten van vrije vereniging en collectieve onderhandelingen uit te oefenen, erkennen en respecteren. Wanneer het recht op vrijheid van vereniging wettelijk beperkt is, moeten verkopers hun werknemers toestaan om bij de vertegenwoordigers van de verkopers alle werk gerelateerde klachten van de werknemers aan de orde te stellen, zonder boete.

  Gezondheid, Veiligheid en Milieu

  De werkgevers zorgen voor een veilige en gezonde werkplekomgeving die gericht is op het voorkomen van ongevallen en gezondheidsschade die voortvloeien uit, verband houden met of zich voordoen tijdens het werk of als gevolg van de werking van de voorzieningen van de werkgever.

  Werktijden

  Behalve in buitengewone bedrijfsomstandigheden zijn de werknemers (i) niet verplicht meer te werken dan het laagste van de volgende twee uren: (a) 48 uur per week en 12 uur overwerk, of (b) de bij de wetgeving van het land van vervaardiging toegestane limieten voor normale en overwerkuren, of indien de wetgeving van dat land de arbeidsduur niet beperkt, de normale werkweek in dat land plus 12 uur overwerk, en heeft (ii) het recht op ten minste één vrije dag in elke periode van zeven dagen.

  Compensatie en Uitkeringen

  Werkgevers erkennen dat lonen essentieel zijn om in de basisbehoeften van werknemers te voorzien. Werknemers krijgen ten minste het door de plaatselijke wetgeving vereiste minimumloon of, indien dit hoger is, het geldende industriële loon uitbetaald en krijgen wettelijk verplichte uitkeringen. Naast hun compensatie voor de normale werkuren worden de werknemers gecompenseerd voor overuren tegen het premietarief dat wettelijk verplicht is in het land van productie of, in de landen waar dergelijke wetten niet bestaan, tegen een tarief dat ten minste gelijk is aan hun normale uurtarief.

  Milieu

  Werkgevers erkennen dat milieuverantwoordelijkheid integraal deel uitmaakt van de productie van producten van wereldklasse. Bij de productie moeten de negatieve effecten op het milieu en de natuurlijke hulpbronnen tot een minimum worden beperkt, terwijl de gezondheid en de veiligheid van het publiek worden gewaarborgd. Werkgevers zullen de milieuregels, -voorschriften en -normen die van toepassing zijn op hun activiteiten naleven en zullen milieubewuste praktijken in acht nemen op alle locaties waar ze actief zijn.