REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH „VOUCHER”

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Podarunkowych dalej zwanych „Voucher”

II.Definicje.

 1. Voucher – bon wydany na okaziciela, sprzedawany w sieci Sklepów Specialized Poland Retail uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za towary i usługi
 2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Voucher w sieci Sklepów Specialized Poland Retail
 3. Posiadacz – osoba realizująca Voucher;
 4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
 5. Sklep internetowy – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży Towary oraz Bony prezentowe,
 6. Sieć sklepów Specialized Poland Retail – sklep stacjonarny, w którym oferowane są do sprzedaży Towary i Bony prezentowe. Poniżej adresy lokalizacji w których jest honorowany Voucher:
 • Specialized Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 429, 43-300 Bielsko-Biała
 • Specialized Warsaw, ul. Ponczowa 14a, 02-971 Warszawa
 • Specialized Wrocław, pl. Grunwaldzki 36, 50-364 Wrocław
 • Specialized Lublin, ul. Rzemieślnicza 4, 20-716 Lublin
 • Specialized Kielce, ul. Piotrkowska 12, 25-510 Kielce
 1. Towar – produkt będąc w bieżącej ofercie do sprzedaży w sieci sklepów Specialized Poland Retail, mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Voucheru;
 2. Usługa – usługi serwisowe rowerów oraz z zakresu bikefittingu dostępne w sieci sklepów Specialized Poland Retail, mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Voucheru;*z wyjątkiem usług serwisu amortyzatorów realizowanych przez firmy zewnętrzne
 3. Kod autoryzacyjny – będący integralną częścią bonu podarunkowego umieszczonego na potwierdzeniu płatności za Voucher w formie noty księgowej. Umożliwiający nabywcy jak i posiadaczowi realizacje płatności poprzez siec sklepów Specialized Poland Retail
 4. Wydawca – Specialized Poland Retail sp. z o.o., ul. Ponczowa 14A, 02-971 Warszawa (mazowieckie), KRS 0000918290, REGON 389806285, NIP 5272968971

III. Warunki ogólne.

 1. Wydawca oferuje do nabycia w sieci sklepów Specialized Poland Retail. Voucher o wartości deklarowanej przez nabywcę a za każdy Voucher Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Bonu Podarunkowego.
 2. Bonów Podarunkowych oraz ich wzory dostępne są w sieci sklepów Specialized Poland Retail
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
 4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera wraz z kodem autoryzacyjnym formie potwierdzenia płatności z nadrukowanym kodem na dokumencie oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Vouchera za towary oraz usługi nabywane przez Posiadacza.
 5. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do nabycia towarów lub usług w sieci sklepów Specialized Poland Retail
 6. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
 7. Okres ważności Vouchera wynosi 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Voucheru. Niewykorzystanie Vouchera w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza lub Nabywcy wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 8. Wydanie Voucheru nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów lub usługi.

IV. Realizacja Voucheru

 1. Posiadacz Voucheru ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:
 2. Voucher stanowi formę zapłaty za towar lub usługi nabytych w sieci sklepów Specialized; z wyłączeniem płatności za nowy Voucher
  b. Posiadacz Voucheru może wykorzystać kwotę wskazaną na Voucherze na towary lub usługi dostępne w ofercie sieci sklepów Specialized Poland;
  c. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Voucheru, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty;
  d. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Voucheru, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
  e. Voucher posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Bonu Podarunkowego, nie można nim dokonywać płatności;
  f. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Voucheru przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
 3. Nabywca zobowiązany jest do przekazania Posiadaczowi kodu autoryzacyjnego wydrukowanego na potwierdzeniu płatności za Voucher w formie noty księgowej.
  h. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru lub usługi w zamian za Voucher, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Voucher uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Vouchera zastępczego.

V. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów lub usług przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych procesach reklamacyjnych dostawcy towarów w sieci sklepów Specialized Poland Retail

VI. Postanowienia końcowe

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Vouchera
2. Zakup Vouchera przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w sieci sklepów Specialized Poland Retail
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w sieci sklepów Specialized Poland Retail i dotyczyć będą Bonów Podarunkowego zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.